คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์แรบบิทแคช ของปี 2567

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์แรบบิทแคช ของปี 2567

ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ค. 2567
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์แรบบิทแคช ของปี 2567
image.png
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

รายการ

อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ

1. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
25% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

2.1 ค่าอากรแสตมป์

 

0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงิน
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน

3.2.1 กรณีชําระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร
3.2.2 กรณีชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

3.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.4 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ *

3.5.1 กรณีลูกหนี้มีค้างชําระ 1 งวด
3.5.2 กรณีลูกหนี้มีค้างชําระมากกว่า 1 งวด

3.6 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวของกับการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล ***ไม่มี

 

ไม่มี
มีค่าบริการตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ไม่มี
ไม่มี50 บาท/รอบการทวงถามหนี้**
100 บาท/รอบการทวงถามหนี้**


ไม่มี

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ *

4.1.1 กรณีลูกหนี้มีค้างชําระ 1 งวด
4.1.2 กรณีลูกหนี้มีค้างชําระมากกว่า 1 งวด

4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)
4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ ชํารุด
(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
4.5 ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้**
100 บาท/รอบการทวงถามหนี้**

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

*ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.5 และ 4.1 จะไม่มีการเรียกเก็บซ้ำซ้อน และจะเก็บได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง
**รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชําระหนี้ของงวดนั้น จนถึงวันครบกําหนดชําระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้การนับ 1 รอบระยะเวลาดังกล่าว จะต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน (สําหรับกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชําระ หรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสมเกิน 1,000 บาท)
***ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง
หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัด = อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดของสัญญา + ส่วนเพิ่มไม่เกิน 3% ของยอดเงินต้นคงค้างทั้งหมด ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
  • สําหรับระยะเวลาที่ใช้ในการคิดคํานวณดอกเบี้ย เศษของหนึ่งวันให้ถือเป็นหนึ่งวัน
  • อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทมีการเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ เพื่อนําส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย โดยจะทําการเรียกเก็บในวันที่ทําสัญญาสินเชื่อเพียงครั้งเดียว ตามสัดส่วนของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ โดยคํานวณเป็นมูลค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อ 2,000 บาท หรือ 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท
ช่องทางการติดต่อ

แรบบิทแคช แอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดได้โดยค้นหาด้วยคำว่า “แรบบิท แคช” หรือ “Rabbit Cash” หรือคลิก

image.png
image.png

 

หรือ

 

ฝ่ายบริการลูกค้า

image.png

จันทร์ – ศุกร์ (08.00 น. – 20.00 น.) เสาร์ (08.00 น. – 18.00 น.) ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ที่อยู่

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด สำนักงานใหญ่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 27 ยูนิต 2701,2704 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567