คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแรบบิทแคช
Image | rabbit cash
ข้อตกลงในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์

     เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้ (“ข้อตกลงฯ”) มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงฯ นี้ โดยละเอียด ทั้งนี้ การที่ท่านกด “ยอมรับ” ข้อตกลงฯ นี้เป็นการยืนยันว่าท่านได้อ่าน รับทราบ ตกลง และยินดีผูกพันตนตามข้อตกลงฯ นี้แล้ว

    ข้อตกลงฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ความมีผลผูกพันระหว่างท่านและบริษัทฯ

     การที่ท่านใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตนตามข้อตกลงฯ นี้ทุกประการ โดยตกลงให้ข้อตกลงฯ นี้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฯ

     บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฯ นี้ โดยจะแสดงข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป ถือว่าท่านได้อ่าน รับทราบ ตกลง และยินดีผูกพันตนตามข้อตกลงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว โดยคำว่า “ข้อตกลงฯ” ที่ใช้ในข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้หมายความรวมถึงข้อตกลงฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

 

3. ห้ามใช้งานโดยบุคคลอื่น

     ท่านตกลงจะใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้ท่านอนุญาต ยินยอม หรือให้บุคคลอื่นใดใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในนามของท่าน ไม่ว่าการใช้งานนั้นเป็นการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของท่านหรือไม่ก็ตาม

    ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ ท่านตกลงผูกพันตนและรับผิดชอบต่อการใช้งานและการกระทำต่าง ๆ ของบุคคลอื่นนั้น เสมือนเป็นการใช้งานและการกระทำโดยตัวท่านเอง ซึ่งรวมถึงการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าวด้วย

 

4. ข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์

     บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังพิจารณาข้อมูลในระหว่างการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือไม่นานหลังจากนั้น โดยท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้ว
เป็นสำคัญในการตัดสินใจใด ๆ ของท่านเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

     ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลหรืออ้างอิงข้อมูลใด ๆ จากแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะใช้ความระมัดระวังและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ไม่รับรองในความแท้จริง ความถูกต้อง ความครบถ้วน และ/หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น

 

5. วัตถุประสงค์การใช้งาน

     ท่านตกลงใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครขอใช้ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เท่านั้น โดยท่านจะไม่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว

     ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่กล่าว แต่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ (ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่งเกิดจากการใช้งาน และ/หรือการกระทำของท่านที่ผิดข้อตกลงฯ

 

6. การใช้งาน

ในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านตกลงว่า
6.1 ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ คำแนะนำ วิธีการ และรายละเอียดการใช้งานใด ๆ ของทางบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงไว้บน เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์

6.2 ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ คำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือคำสั่งใด ๆ ของเจ้าพนักงานของรัฐ

6.3 ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการกลั่นแกล้ง หลอกลวง หมิ่นประมาท ทำให้เข้าใจผิด คุกคาม หรือละเมิดสิทธิของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่น

6.4 ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน ทำให้เกิดอันตราย หรือขัดขวางการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.5 ท่านจะไม่เจาะหรือแทรกแซงระบบ เพื่อขโมยข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.6 ท่านจะไม่เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใช้บัญชีของบุคคลอื่น หรือโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น

6.7 ท่านรับรองว่าท่านเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ และท่านไม่ได้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรืออยู่ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ  หรือคำสั่งให้ล้มละลาย

 

7. การรับรองข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ

     ท่านรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในระหว่างการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นี้ เป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตลอดจนรับรองว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบ
ต่อการให้ข้อมูลดังกล่าว

 

8. บัญชีสมาชิก

8.1 ในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ โดยท่านรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

8.2 ในกระบวนการยืนยันตัวตน เพื่อการลงทะเบียน การเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ การเข้าทำธุรกรรม และการสมัครขอใช้ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ท่านอาจได้รับข้อมูลยืนยันตัวตน (Authentication Information) เช่น รหัส OTP จากบริษัทฯ ซึ่งท่านต้องใช้ความระมัดระวังในเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือว่าการกระทำใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน เป็นการดำเนินการที่ท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น

8.3 ในการสมัครบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครขอใช้ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมนั้น เมื่อท่านมีบัญชีเพื่อการใช้งานแล้ว โปรดทราบว่าบัญชีแต่ละบัญชีนั้น มีไว้เพื่อการใช้งาน
เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยท่านไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการเข้าใช้บัญชีของตนแก่บุคคลอื่น และบุคคลอื่นก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากท่านได้

8.4 เมื่อท่านได้รับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน (ไม่ว่าจะโดยการกำหนดเองหรือบริษัทฯ กำหนดให้ก็ตาม) แล้ว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน ตลอดจนจะรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ โดยอาศัยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวนั้นจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่) ทั้งนี้ ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที หากท่านทราบหรือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าชื่อบัญชีและ/หรือ รหัสผ่านของท่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.5 ในกรณีที่มีการใส่รหัสผ่าน (Password) หรือรหัส OTP (One Time Password) ผิดเกินจำนวนครั้งที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการระงับการให้บริการทันทีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และท่านต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ หรือขอปลดล็อครหัส OTP

8.6 ในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ระบบอาจจะอนุญาตให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานที่ติดต่อ เป็นต้น โดยผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนั้น ท่านย่อมมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน เช่น รหัสผ่าน รหัส OTP ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นแอบทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

8.7 ท่านตกลงและรับทราบว่า การเข้าถึงและการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยท่านตกลงว่าจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่ได้เจตนาเปิดให้ท่านใช้งาน และ/หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าโดยผ่านช่องทางใด ๆ

8.8 ในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ของบริษัทฯ ท่านจะต้องให้ข้อมูลติดต่อในขั้นตอนการสมัคร เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานที่ติดต่อ หรือข้อมูลติดต่อในช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อท่าน และส่งข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารสำคัญผ่านช่องทางเหล่านี้ ท่านจึงมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่บริษัทฯ ได้ติดต่อ หรือข้อมูล ข่าวสาร หรือเอกสารสำคัญให้แก่ท่านตามช่องทางตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ย่อมถือว่าบริษัทฯ ได้แจ้ง หรือจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือเอกสารสำคัญให้แก่ท่านโดยถูกต้องแล้ว

8.9 ในกรณีที่มีการเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ การเข้าทำธุรกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ของบริษัทฯโดยระบุชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านถูกต้อง บริษัทฯ จะถือว่า การเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าทำธุรกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยตัวท่านเองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันตัวท่านโดยสมบูรณ์ และท่านตกลงยินยอมปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งาน การเข้าทำธุรกรรม หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ นั้น รวมถึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อบัญชีและ/หรือรหัสผ่านของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีการเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของท่าน

8.10 ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการระงับการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือลบบัญชีสมาชิก หรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างท่านและบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการที่จำเป็นอื่นใดตามความเหมาะสม (โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของบริษัทฯ) ในกรณีที่ปรากฏว่าท่านได้กระทำการ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- ท่านได้ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อการสมัครบัญชีผู้ใช้
- ท่านได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือผิดข้อตกลงฯ ฉบับนี้
- ท่านได้ตกเป็นบุคคลที่ต้องห้ามโดยกฎหมายในการเข้าทำธุรกรรม หรือใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

 

9. การทำธุรกรรมเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์

การทำธุรกรรมต่าง ๆ ของท่านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ย่อมมีผลสมบูรณ์ และสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธโดยอ้างเหตุว่าเป็นการกระทำผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

     ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของท่านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการขั้นตอนการยืนยันตัวตนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ย่อมเป็นการยืนยันว่าและถือว่าท่านได้เป็นผู้เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวด้วยตนเอง

     สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ที่จะต้องมีการส่งข้อความ SMS เป็นส่วนประกอบของธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการส่งรหัส OTP (One-Time Password) การแจ้งเตือน หรือข้อความใดๆ ที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ใช้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งข้อความดังกล่าวไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

 

10. การเชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

     เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมต่อหรือนำไปสู่เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อย่างไรก็ดี การที่ท่านเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลอื่นผ่านเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ย่อมเป็นการตัดสินใจของท่านเอง และบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้น โดยบริษัทฯ ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลที่นำเสนอ และความปลอดภัยจากการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้น

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ และข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการประพฤติผิดสัญญาใด ๆ ของผู้ให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้ตกลงทำสัญญาใด ๆ กับผู้ให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านย่อมต้องใช้สิทธิเรียกร้องของท่านต่อผู้ให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

     ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ที่ปรากฏบนเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือผู้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยท่านตกลงที่จะไม่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

     ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านอ้างสิทธิใด ๆ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว รวมถึงการทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด คัดลอก ส่งต่อ หรือกระทำการอื่นใดในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทฯ เป็นหนังสือโดยชัดแจ้ง

 

12. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้เปิดเผย และแสดงบนเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้ โดยขอให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

     การที่ท่านยอมรับข้อตกลงฯ นี้ และเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ย่อมถือว่าท่านได้อ่าน และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้ว

 

13. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกรูปแบบ/ระบบเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและ
เว็บไซต์

     บริษัทฯ มีสิทธิแต่ผู้เดียว ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกเนื้อหา รูปแบบการทำงาน และ/หรือระบบการทำงานใด ๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางอื่น ๆ

 

14. การยกเลิกข้อตกลงฯ หรือระงับการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์

     ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าท่านได้ประพฤติผิดข้อตกลงฯ นี้ หรือข้อกำหนด ประกาศ คำแนะนำ วิธีการ หรือรายละเอียดการใช้งานใด ๆ ของทางบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้หรือช่องทางอื่น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฯ นี้ และ/หรือยกเลิก หรือระงับการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของท่าน โดยอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางอื่น ๆ

     ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฯ นี้ และ/หรือยกเลิก หรือระงับการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของท่านได้ หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควร โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางอื่น ๆ

 

15. การเรียกร้องค่าเสียหาย

     การที่ท่านเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ท่านจะสามารถเรียกร้องได้เฉพาะค่าเสียหายทางตรงเท่านั้น โดยท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายทางอ้อมใด ๆ จากบริษัทฯ

 

16. ข้อสงวนสิทธิ์ในความรับผิด

บริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้
16.1 ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ กับวัตถุประสงค์การใช้งานของท่าน โดยท่านมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพื่อพิจารณาเรื่องความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ กับวัตถุประสงค์การใช้งานด้วยตนเอง

16.2 ความแท้จริง ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์

16.3 ความปลอดภัยของการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เนื่องจากการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้ ย่อมจะเกี่ยวโยงกับการทำงานของระบบอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

17. ห้ามโอนสิทธิและหน้าที่ และการหักกลบลบหนี้

     ห้ามมิให้ท่านโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามข้อตกลงฯ นี้ หรือสิทธิและ/หรือหน้าที่ในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากบริษัทฯ นอกจากนี้ ห้ามมิให้ท่านใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ท่านมีต่อบริษัทฯ

 

18. กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท

     ข้อตกลงฯ นี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การระงับข้อพิพาทใด ๆ ตามข้อตกลงฯ นี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย