คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

หัวใจแห่งความยั่งยืน
เริ่มที่คุณ

หัวใจแห่งความยั่งยืน
เริ่มที่คุณ
Image | rabbit cash
สร้างองค์กรที่ยั่งยืน กับ แรบบิทแคช

เราเชื่อว่าพนักงานคือจุดเริ่มต้น ของการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน 
เราจึงจัดให้มีสวัสดิการทางการเงินให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้องค์กรได้ใช้เป็นเครื่องมือ ในการดูแลพนักงานยามฉุกเฉิน ตลอด 24 ช.ม. 7 วัน ทำให้พนักงานมีความอุ่นใจในการดำรงชีวิต ทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา เรามีองค์กรพันธมิตรกว่า 250 บริษัท  ได้ใช้บริการสวัสดิการทางการเงินของแรบบิทแคช และมี พนักงานมากกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ ที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินนี้ได้

องค์กรพันธมิตร
250บริษัท
พนักงาน
100,000คน
Image | rabbit cash
แนวทางการดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืนระดับองค์กร
Image | rabbit cash
ความรู้เรื่องการ
วางแผนการเงิน
การจัดอบรมให้พนักงานเรื่องการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการรายได้ให้แก่ พนักงานสำหรับลูกค้าองค์กร รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อติดขัดทางการเงิน
Image | rabbit cash
การพัฒนาบุคคลากร
ในองค์กร
ให้ความรู้ เทคนิค การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลบุคลากรในองค์กรแบบ ใหม่ๆ และการแชร์ประสบการณ์ ผ่าน HR Community เพื่อรองรับการดูแลและ การเข้าใจพนักงานที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึง Generation Gap ด้วย
Image | rabbit cash
สินเชื่อสวัสดิการ
พนักงาน
เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการ ทางการเงิน เมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉิน ได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ช.ม. 7 วัน ด้วยมีวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ที่ดอกเบี้ยที่เหมาะสม
Image | rabbit cash
บริการอื่นๆเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับพนักงาน
การบริการอื่นๆ ที่เพิ่มความมั่นคงและ ความปลอดภัยให้กับพนักงานและคนใน ครอบครัว เช่น แรบบิทแคชมีการแจก ประกันให้กับพนักงานที่กู้หรือ การมี โปรแกรมการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นต้น
บริษัทที่ให้ความไว้วางใจ แรบบิทแคช
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ในการเติบโตของบริษัทสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยคือ “พนักงาน” พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทขับเคลื่อนและเติบโตต่อไปได้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยพนักงานของเราต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ดังนั้นสวัสดิการของเราจึงคลอบคลุมและดูแลพนักงานในทุกด้าน
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด
ช่วยแก้ไขสภาพคล่องทางการเงินของพนักงาน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Rabbit corporate loan becomes a sustainable opportunity for life of employee
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

ความไว้วางใจของผู้บริหาร/HR ที่มีต่อแรบบิทแคช

การได้รับสวัสดิการ Rabbit Cash ทำให้รู้สึกว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กรของตนเองค่ะ
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท แรบบิท ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมีการบริการ ดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคน ทุกระดับ อย่างเท่าเทียมกันเป็นอย่างดี
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการสินเชื่อ Rabbit Cash เป็นหนึ่งในสวัสดิการทางเลือกที่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้ และเนื่องจากมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกและภาระหนี้สินของพนักงานในระยะยาวได้ ในขณะที่องค์กรก็ได้สร้างระบบนิเวศทางการเงินอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในด้านการเงินและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานได้ดีขึ้น ซึ่งป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาพนักงานและองค์กรได้อย่างยั่งยืน
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เป็นสวัสดิการ ที่เพิ่มสภาพคล่องให้กับพนักงาน โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อทั่วไป เพื่อช่วยเหลือให้พนักงานเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงช่วยปลดหนี้ทั้งในและนอกระบบให้แก่พนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานมีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้น ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด
การจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องจําเป็นในการสนับสนุนและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ความไว้วางใจของผู้บริหาร/HR ที่มีต่อแรบบิทแคช

เราสร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ และความเข้าใจต่อบุคลากรของเรา เพื่อส่งต่อไปยังคนไข้คนสำคัญ ที่เราอยากให้มั่นใจและวางใจในการดูแลสุขภาพจากเรา
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
โรงพยาบาลพระราม 9
ใส่ใจพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท พิณสยาม จำกัด
ช่วยจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ ลดความกังวลในการหารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นรวมถึงช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพและมีความผูกพันต่อองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
Image | rabbit cash
HR
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ
สวัสดิการสินเชื่อแรบบิทแคช ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพนักงาน ในกรณีฉุกเฉิน ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบดอกเบี้ยแพงของพนักงานในองค์กร ทำให้ความกังวลกับปัญหาทางการเงินลดน้อยลง และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Image | rabbit cash
HRD Superviror
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ความไว้วางใจของผู้บริหาร/HR ที่มีต่อแรบบิทแคช

สนใจสร้างความยั่งยืนให้องค์กรคุณกับสินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช
ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ
กรุณาส่งใหม่อีกครั้ง
video thumbnail | rabbit cash
แค่จับมือกันไว้ - sarah salola
Image | rabbit cash
Image | rabbit cash
กว่าจะมาเป็นพี่ต่าย! สัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน
รักกิจ สถาพรวจนา สตรีทอาร์ตชื่อดัง ซึ่งออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจากลวดลาย block stencil สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเหมือนความร่วมมือและความไว้วางใจขององค์กรต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น “Rabbit Sustainability”
Image | rabbit cash
Image | rabbit cash

แรบบิทแคชร่วมกับอัฟเตอร์ยู มอบความสุขผ่านรสชาติขนม และงานศิลปะสัญลักษณ์ “Rabbit Sustainability” ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูป และสร้างสีสันความสนุก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สาขา เดอะ ยูนิคอร์น (The Unicorn) ชั้น 1  
BTS สถานีพญาไท ทางออกหมายเลข 1  
เวลา 10.00-22.00

Image | rabbit cash
Image | rabbit cash
การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และเป็นธรรม
แรบบิทแคช มีความตั้งใจในการที่จะให้บริการสินเชื่อ ดิจิทัลลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมภายใต้มาตรการแก้หนี้ อย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย
Image | rabbit cash
HR คอมมูนิตี
แหล่งรวม Content สร้างสรรรค์ สร้างแรงบรรดาลใจแบบบันเทิงฉบับชาวออฟฟิศ ให้กับพี่ๆ HR พร้อมข่าวสาร กิจกรรมพิเศษให้สนุกไปกับแรบบิทแคช
Image | rabbit cash
การเงิน
แรบบิทแคช มีความตั้งใจในการที่จะให้บริการสินเชื่อ ดิจิทัลลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมภายใต้มาตรการแก้หนี้ อย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย