คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออนไลน์แรบบิทแคช ของปี 2565

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออนไลน์แรบบิทแคช ของปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2565
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออนไลน์แรบบิทแคช ของปี 2565
image.png
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

ชื่อผลิตภัณฑ์: สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ และสินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566รายการอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ
1. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยปกติและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี โดยคำนวนดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสินเชื่อไม่มี
3. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนก่อนกำหนดไม่มี

4. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

4.1 ค่าอากรแสตมป์

 

ไม่เรียกเก็บ

5. ค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานภายนอก

5.1 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

5.1.1 ชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านโมบายล์
 แอพพลิเคชันของธนาคาร

5.1.2 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

5.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้

 

 

 

 ไม่มี
 

มีค่าบริการตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ไม่มี

หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ในข้อ 1 - 3 สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกำกับเมื่อคำนวนรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี
  • สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการคิดคำนวนดอกเบี้ย เศษของหนึ่งวันให้ถือเป็นหนึ่งวัน
  • อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ช่องทางการติดต่อ

แรบบิทแคช แอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดได้โดยค้นหาด้วยคำว่า “แรบบิท แคช” หรือ “Rabbit Cash” หรือคลิก

image.png
image.png

 

หรือ

 

ฝ่ายบริการลูกค้า

image.png

จันทร์ – ศุกร์ (08.00 น. – 20.00 น.) เสาร์ (08.00 น. – 18.00 น.) ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ที่อยู่

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด สำนักงานใหญ่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 27 ยูนิต 2701,2704 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565