คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแรบบิทแคช
Image | rabbit cash
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า บริษัท แรบบิท แคช จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 

      บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จะเป็นลูกค้า ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) (“ท่าน”) เราปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามในหัวข้อ “เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร”) ไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเราทำให้เรา รวมถึงบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) (ตามคำนิยามในหัวข้อ “บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทในกลุ่ม BTS (ตามคำนิยาม) ในหัวข้อ “บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ของเราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน พร้อมมอบประสบการณ์และบริการลูกค้าแบบเฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

 

      นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) ใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการลูกค้า สายด่วนตอบข้อซักถาม (Hotline) เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

 

      เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการปรับปรุงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

 

1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

      เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลใด ๆ ได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยตรงจากท่าน หรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงจากบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จากเรา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจจัดเก็บมีดังนี้

1.1 รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนบุคคลที่อยู่ในความดูแล ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน) บันทึกเสียง รูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ บันทึกโทรทัศน์วงจรปิด ข้อมูลการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เป็นต้น

1.2 รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ รายละเอียดในการจัดส่ง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน สถานที่ทำงาน รายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสาร อีเมล อีเมลที่ทำงาน และบัญชีที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และโซเชียล เน็ตเวิร์ค รวมถึงข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ เป็นต้น

1.3 รายละเอียดทางบัญชี เช่น หมายเลขบัญชีสินเชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสสมาชิก รหัสลูกค้า ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า หมายเลขบัตรแรบบิท ชื่อบัญชีแรบบิทไลน์เพย์ คะแนนเครดิตลูกค้า ใบสมัครเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น แบบลงทะเบียนรับบริการ ใบสมัครเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อ) เดือนที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ รายละเอียดการชำระเงิน และสำเนาบัญชีธนาคาร/สมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

1.4 รายละเอียดธุรกรรม เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ในการสมัครขอรับสินเชื่อ ข้อมูลสินเชื่อและสัญญาสินเชื่อ ข้อมูลการใช้สินเชื่อ รายการเบิกถอนสินเชื่อ ข้อมูลการชำระคืนเงินสินเชื่อ ประวัติการใช้สินเชื่อ ข้อมูลการใช้บัตรบัญชีและข้อมูลธุรกรรม (เช่น ข้อมูลและบันทึกการใช้และธุรกรรมบัตรแรบบิท) ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา โปรแกรมทางการตลาด การใช้จ่าย ประวัติคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อต่อรายการ การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนสินค้า คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เลขที่คำสั่งซื้อ เป็นต้น

1.5 รายละเอียดทางเทคนิค เช่น Internet Protocol Address (IP Address), Web Beacon, Log ประเภทของอุปกรณ์ รหัสอ้างอิงฮาร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address รหัสอ้างอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IDFA) หรือข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง การเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (SSO) บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) บันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเพจ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็นต้น

1.6 รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลผู้ติดต่อ การเข้าชมสื่อออนไลน์ต่างๆ และข้อมูลที่มาจากการใช้สินค้าและบริการ เป็นต้น

1.7 รายละเอียดการบริการ เช่น ข้อมูลการใช้บริการผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น บริการขนส่งสินค้า ข้อมูลการใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นต้น

1.8 รายละเอียดการบริหารความสัมพันธ์ เช่น ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ เป็นต้น

1.9 รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรไฟล์ บันทึกทางการเงิน หมายเลขยืนยันตัวตน (PIN) ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความชื่นชอบ -ข้อเสนอแนะ และผลการตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Program) การใช้รหัสส่วนลดและการส่งเสริมการขาย รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า เป็นต้น

1.10 รายละเอียดการใช้งาน เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม สินค้า และบริการ บันทึกคำถามคำตอบ

1.11 รายละเอียดการตลาดและการสื่อสาร เช่น ข้อมูลความต้องการในการรับสื่อการตลาดจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit's Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือและบริษัทย่อย บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และความต้องการด้านการสื่อสาร

1.12 รายละเอียดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ได้ที่ ลิงก์นี้ และ/หรือ

1.13. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารออกโดยหน่วยราชการ (เช่น ศาสนาในบัตรประจำตัวประชาชน) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนใบหน้า)

      นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว ในกรณีที่ท่านสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจากพันธมิตรทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน หรือผ่านช่องทางอื่นใด โดยเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาให้สินเชื่อ และ/หรือการวิเคราะห์สินเชื่อ

      ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น บุคคลอ้างอิง คนในครอบครัว เพื่อน ผู้รับผลประโยชน์ พันธมิตรทางธุรกิจ) กับเรา เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้ โดย (ก) ได้แจ้งต่อบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ และ (ข) ได้รับความยินยอมที่เกี่ยวข้อง และที่จำเป็นสำหรับอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

      เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ”) ของท่านเพื่อการตรวจสอบตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ ซึ่งเราจะเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ บนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

      เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือของลูกค้าที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมาย เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น

      ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

 
2. ทำไมเราจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เราอาจเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 วัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เราอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1.1 การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1.3 ธุรกิจอื่นๆ: เพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การธนาคารและการเงิน โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การสร้างคะแนนเครดิต (Credit Scoring) การให้กู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย และ/หรือ

2.1.4 ข้อมูลมีความอ่อนไหว: เช่น ข้อมูลมีความอ่อนไหวตามที่ได้แสดงในบัตรประชาชน (เช่น ศาสนา หรือกลุ่มเลือด) เพื่อการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า และข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนใบหน้า) เพื่อนำไปดำเนินกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)

      ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อเรา (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่อาศัยความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

2.2 วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายเพื่อการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ
      เราอาจอาศัย (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาของเราต่อท่าน (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลที่สาม (ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน (4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ หรือเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์กับเรา เราอาจรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.2.1 เพื่อนำเสนอและให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ: เช่น เพื่อจัดทำและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และบริการทางการเงินต่าง ๆ, เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของเรา, เพื่อดำเนินการตามใบสมัครขอสินเชื่อ, เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ของเรา, เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการสินเชื่อ, เพื่อการดำเนินธุรกรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา, เพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน การยกเลิกธุรกรรม การบริการแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงบริการ Call Center เป็นต้น

2.2.2 เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ท่านคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

2.2.3 เพื่อเสนอการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การเข้าร่วมแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน: เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการส่งเสริมการตลาด ข้อเสนอพิเศษ และข้อเสนออื่น ๆ (เช่น เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน) เป็นต้น

2.2.4  เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: เช่น เพื่อให้ข้อมูล การแจ้งเตือนที่จำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การส่งเอกสารสัญญาสินเชื่อ การจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี การแจ้งเตือนการชำระเงิน การติดต่อโดยเจ้าหน้าที่เพื่อการให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือการให้ข้อมูลทั่วไป เป็นต้น

2.2.5 เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์: เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากเรา, เพื่อดูแลบริการลูกค้า Call Center และ/หรือ สายด่วนตอบข้อซักถาม คำขอ ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าเสียหาย, เพื่อแจ้งเตือนการชำระหนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค, เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

2.2.6 เพื่อการตรวจสอบ แจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล: เช่น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตเพื่อใช้ในการอนุมัติสินเชื่อ ทบทวนเครดิต ต่ออายุบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาแบบจำลองในการจัดทำคะแนนความเสี่ยง เพื่อวัดผลการให้บริการหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับท่าน, เพื่อตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล แจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค, เพื่อรู้จักลูกค้าของเราและเข้าใจลูกค้าของเรามากขึ้น เป็นต้น

2.2.7 เพื่อคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท่าน: เช่น เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล การแจกแจงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล, เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการจากเราที่อาจอยู่ในความสนใจของท่าน, เพื่อระบุความชื่นชอบของท่าน เพื่อมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความในอนาคตให้ตรงกับความสนใจของท่าน

2.2.8 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ สินค้า และบริการ: เช่น เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ และปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ ให้แก่ลูกค้าทั้งหมดของเรา เพื่อพัฒนาการบริการของเรา, เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ, เพื่อจัดทำรายงานรวมแบบไม่ระบุชื่อ และวัดผลการดำเนินงาน และแคมเปญการตลาด และเพื่อจัดการ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบของเรา ทั้งนี้ เราอาจมีการฟังการสนทนา และ/หรือ บันทึกสายการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อฝึกอบรมพนักงานของเราและพัฒนาการให้บริการของเรา

2.2.9 เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้น: เช่น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และบริการอื่น ๆ ที่แต่ละท่านอาจสนใจรับให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

2.2.10 เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม สังเกต และจัดการเว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพื่อให้เว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย, เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้เว็บไซต์ โมบายล์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของเราดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา

2.2.11 เพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อการจัดการธุรกิจภายในตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใน และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของเราให้เป็นปัจจุบัน

2.2.12 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและการกำกับดูแล: เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การออกใบกำกับภาษีหรือแบบแสดงรายการภาษี, เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เพื่อบันทึกและดูแลการติดต่อสื่อสาร, เพื่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ภาษีอากร หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้บริการทางการเงิน หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

2.2.13 เพื่อปกป้องประโยชน์ของเรา: เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจของเรา, เพื่อใช้สิทธิของเราหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อสืบหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย, เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียต่อสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา, เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา, เพื่อสืบหาและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานที่ของเรา, เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ, เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาและเพื่อรักษาความปลอดภัยและความซื่อตรงในธุรกิจของเรา เป็นต้น

2.2.14 เพื่อสืบหา ยับยั้ง และป้องกันการฉ้อฉล/การกระทำผิดกฎหมาย: เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) หรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และเพื่อป้องกันการฉ้อฉลตลอดจนธุรกรรมที่ต้องสงสัย) ซึ่งหมายรวมถึง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตร (Sanction divst) การตรวจสอบภายในและบันทึกภายใน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบและมาตรการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ เป็นต้น

2.2.15 เพื่อโอนในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ: เช่น เมื่อมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว

2.2.16 ความเสี่ยง: เช่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง, เพื่อตรวจสอบเครดิตและสอบทานสถานะทางการเงินของลูกค้า และ/หรือ

2.2.17 ชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ

      เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ หรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่านได้

 
3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ

      เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ซึ่งเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ อนึ่ง บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าบุคคลที่สามดังกล่าวได้เก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างไร

3.1 กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)
เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.1.1 “กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)” หมายความถึง กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน ลิงก์นี้

3.1.2 “บริษัทในกลุ่ม BTS” หมายความถึง กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน ลิงก์นี้

      ในบางกรณี ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน และมีการให้บริการลูกค้าและใช้งานระบบบางส่วนร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำให้เราอาจจำเป็นต้องโอนหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ให้กับบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของบริษัทเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย จะอาศัยฐานความยินยอมที่ได้รับจากเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

3.2 ผู้ให้บริการของเรา
      เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการจัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน ดังนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโกดังสินค้าและการขนส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ (4) ผู้ให้บริการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล (5) ผู้ให้บริการการตลาด การโฆษณา และการสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการศึกษาวิจัย (7) ผู้ให้บริการสำรวจ (8) ผู้จัดแคมเปญโฆษณาและงานอีเว้นท์ (9) ผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์ (10) ผู้ให้บริการ Call Center (11) ผู้ให้บริการการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การพิสูจน์ตัวตน (12) ผู้ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร และ/หรือ (14) ผู้ให้บริการข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาต (15) ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้

ภายในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน อย่างไรก็ดี เราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น โดยเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอย่างปลอดภัย

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
      เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจโปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน ผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทุน พันธมิตรในโปรแกรมร่วมลงทะเบียนพันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วม เช่น ธนาคาร พันธมิตรที่เราแนะนำซึ่งอาจร่วมกับเราในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ พันธมิตรที่มีสมาชิกร่วม เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและค้าปลีก และผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ พันธมิตรที่ค้าส่งข้อมูล ผู้จำหน่ายข้อมูล และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) บริษัทนายจ้างที่เข้าร่วมโปรแกรมสวัสดิการพนักงานกับเรา บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation พันธมิตรทางธุรกิจที่เราให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation หน่วยงานศึกษาวิจัย พันธมิตรที่สำรวจตลาดรวมถึงลูกค้าของพันธมิตรนั้น ตัวแทนหรือเอเจนซี่สื่อโฆษณา เพื่อทำการศึกษาวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค ผู้รายงานเพื่อโฆษณาแคมเปญการตลาดของเรา ผู้ประกอบอาชีพทางการเงินอิสระ ซึ่งให้ใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการทางการเงิน และ/หรือ การประกันภัยตามที่ร้องขอ และดำเนินกระบวนการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อซึ่งช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของเราและลดความเสี่ยงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รับทำโดยกระจายความเสี่ยงไปยังสถาบันอื่น ๆ หน่วยงานสอบสวนข้อเรียกร้องเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง และการใช้สิทธิข้อเรียกร้องเกินจริง นายหน้าประกันภัย และ/หรือ ตัวแทนประกันภัยในประเทศไทย โดยที่พันธมิตรทางธุรกิจผู้รับข้อมูลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.4 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
      เราอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่เราในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาธารณะในบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม) รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมที่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจมีการสื่อสารอีเมลของท่านไปยังเครือข่ายสังคม เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านตามที่เหมาะสม

      เราอาจมีความร่วมมือกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมการส่งเสริมการขายของบุคคลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอนุญาตให้ท่านใช้หมายเลขโปรแกรมสะสมแต้ม หรือชื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ของท่านเพื่อรับบริการหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านยังได้ยินยอมให้ท่านเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ของท่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการออนไลน์ของท่านจากบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเข้ารับบริการเหล่านั้น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านในลักษณะเช่นนี้ โปรดอย่าให้หมายเลขหรือชื่อบัญชีโปรแกรมสะสมแต้มหรือรางวัลแก่บุคคลที่สาม โปรดอย่าใช้บัญชีบริการออนไลน์เพื่อลงทะเบียนรับการส่งเสริมการขายของบุคคลที่สาม และโปรดอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.5 บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
      ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งหมายความรวมถึงต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานทูต สถานกงสุลหรือบุคคลอื่นใดที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อสืบหา ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง ความมั่นคง หรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรมสรรพากร เป็นต้น)

3.6 ที่ปรึกษาวิชาชีพ
      เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน (2) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจและให้บริการวิชาชีพทางคดีความ เช่น ต่อสู้หรือฟ้องร้องในกระบวนการทางกฎหมาย และ/หรือ (3) ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการด้านบัญชีหรือตรวจสอบด้านการเงินของบริษัท

3.7 บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ
      เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมทุน การโอน หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการโอนหรือการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดข้างต้น ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.8 บุคคลภายนอกอื่นๆ
     เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลภายนอกที่เราได้รับคำขอการเข้าถึงบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

      เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ หรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) บริการผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่านได้

 
4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ระหว่างประเทศ

      เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังบุคคลที่สามหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้โอนไปอย่างปลอดภัย และฝ่ายผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม และเป็นการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลได้

 
5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

      เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูล และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายและกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 
6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

      หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager, AppsFlyer, Firebase, Cookie WOW และ Google Cloud)

      ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม และจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

      เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

 
7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

      เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลฯ อันเป็นการป้องกันต่อการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าโดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึง การอนุญาต ผู้ใช้งาน และการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ แก่เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมถึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย และล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยมาตรการเหล่านี้ ยังรวมถึงวิธีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งวิธีการตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับวิธีการและกระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ

 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมาย

8.1 การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ เราจะขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านร้องขอแก่ท่าน

8.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง: หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยอยู่ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

8.3 การขอรับข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เรามีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา และ (ข) หากเราได้เก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นบนฐานความยินยอมจากท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน

8.4 การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น ปฏิเสธการตลาดแบบตรง

8.5 การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการใช้ของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านหากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอีกต่อไป

8.6 การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้สำหรับความยินยอมที่ให้ไว้กับเราเพื่อเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

8.7 การลบ: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการเช่นนั้นเพราะเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมาย

8.8 การยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

 
9. รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา

      หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน หรือหากท่านมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 27 ห้องที่ 2701, 2704  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อีเมล: [email protected]

โทร: 0-2114-6686