พี่ๆ HR มีข้อสงสัยกับสินเชื่อสวัสดิการตรงไหน....ให้พี่ต่ายช่วยตอบนะครับ

1.การสมัครสินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช

เป็นไปได้หลายกรณีโดยตัวอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นดังต่อไปนี้

 • ไม่มีรายชื่อใน whitelist ที่อัปโหลดเข้าระบบ
 • อายุงานไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร
 • รายได้ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร
 • กรณีเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องตรงกับหน้าสมุดบัญชีที่ให้ไว้กับธนาคาร
 • กรณีมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นกับแรบบิท แคชอยู่แล้ว (ลูกค้ามีบัญชีสินเชื่อกับเราได้ 1 วงเงินเท่านั้น)
 • กรณีเคยมีสินเชื่อกับแรบบิทแคชและปิดวงเงินไปแล้วแต่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
 • HR กรอกข้อมูลใน Whitelist (ข้อมูลพนักงานรายบุคคล) ไม่ถูกต้อง

            A) ข้อมูลส่วนตัวผิด เช่น ชื่อนามสกุล หรือเลขบัตรประชาชน ไม่ตรงบัตรประชาชน
            B) ข้อมูล Employee Level ไม่ตรงกับที่กรอกมาใน Pre-screen (ไฟล์แรกที่ส่งให้กับทางแรบบิทแคชเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัททั้งหมด)
            C) อีเมลซ้ำกับรายชื่ออื่นที่มีในระบบ

การพิจารณาวงเงินจะพิจารณาจากข้อมูลหลายส่วน เช่น ระยะเวลาในการทำงาน, ระดับตำแหน่ง, อัตราการลาออกของแต่ละตำแหน่ง, ภาระหนี้สินของผู้สมัคร, ระยะเวลาเปิดทำการของบริษัท

ในกรณีที่มีการปรับฐานเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ สามารถอัปโหลด Whitelist (ข้อมูลพนักงานรายบุคคล) เข้ามาในระบบได้โดยอาจจะได้วงเงินที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

2.ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ

อัปโหลดเอกสาร whitelist ไม่ผ่านเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

 • กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดรูปแบบ HR สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตาราง Whitelist ได้จาก Sheet Data Check ในไฟล์ Whitelist
 • ทุก column ต้องไม่มีช่องไหนขึ้นสีแดง ตั้งแต่ column A – AE (ช่อง U – AC หากไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้ ในช่องนั้นๆ ต้องใส่เลข 0)
 • column AC และ AE ต้องมีเลขขึ้นตามสูตรที่ผูกไว้
 • ข้อมูลที่จะอัปโหลดเข้าระบบต้องทำการบันทึกเป็นไฟล์สกุล CSV-UTF8 (สาหรับบริษัทที่ไม่มี CSV-UTF8 สามารถเข้าไป save ได้ใน Notepad)
 • สำหรับบริษัทที่ต้องการ Hash ก่อนอัปโหลดข้อมูลเข้าระบบ ต้องทำการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์สกุล CSV-UTF8 ก่อนจึงจะทำการ Hash ข้อมูล เมื่อ Hash ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฎไฟล์ชื่อ export ต้องใช้ไฟล์นี้มาอัปโหลดเข้าระบบ

ไม่สามารถเข้าระบบได้ (Log in) โดยอาจจะเกิดได้จากจำรหัสไม่ได้หรือระบบโดนล็อคเนื่องจากใส่รหัสผิดหลายรอบ

 • ส่งอีเมลเพื่อขอปลดล็อครหัสได้ที่ [email protected] หรือ ติดต่อ Rabbit Cash Call Center

อาจเกิดได้หลายกรณีเช่น

 • ไม่มีคนขอสินเชื่อสวัสดิการในเดือนนั้น
 • กรอกรหัสเปิด Zip file ผิด (โดยสามารถตรวจสอบรหัสเปิด Zip file ได้จากอีเมลที่ได้รับจาก [email protected] หรือ [email protected])

กรอกข้อมูลในตารางไม่ถูกต้อง โดยในช่อง Payroll Date อาจจะกรอกรูปแบบของวันผิด โดยต้องใช้เป็น YYYYMMDD (โดยปีต้องเป็น พ..)

อาจจะเกิดได้หลายกรณีเช่น

 • กรอกรูปแบบในช่อง Reason (เหตุผลในการลาออก) ผิดโดยต้องกรอกเป็นตัวย่อ
  • A) Column H ให้ใส่ค่า TER
  • B) Column I ให้ใส่ค่า RES: ลาออก, RET: เกษียณ, DIE: เสียชีวิต
 • Effective Date ต้องเป็น format ที่ถูกต้องคือ YYYYMMDD (โดยปีต้องเป็น พ.ศ.)
 • พนักงานสามารถชำระเข้ามาตามจำนวนที่ต้องการผ่าน QR CODE ที่ได้รับทางอีเมล (หลังจากที่วงเงินสินเชื่ออนุมัติ)

หรือดาวน์โหลด แรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพื่อกดดู QR CODE เพื่อนำไปชำระเงิน

 • พนักงานสามารถ ดาวน์โหลด แรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพื่อกดดูประวัติสินเชื่อในส่วนอื่น เช่น จำนวนยอดเงินคงค้าง , สำเนาสัญญาสินเชื่อ , ใบแจ้งหนี้ , QR CODE เพื่อชำระเงิน ฯลฯ

3.คำถามเมื่อพนักงานลาออก

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ โดยแรบบิทแคชจะเป็นติดตามการชำระสินเชื่อกับพนักงานที่ลาออก

แจ้งการลาออกของพนักงานให้ทางแรบบิทแคชทราบด้วยการอัปโหลด Movement File (ไฟล์แจ้งการลาออก) เข้าในระบบของแรบบิทแคชโดยต้องแจ้งทันทีที่ทราบ

หลังจากแจ้งให้แรบบิทแคชทราบเรียบร้อยแล้ว พนักงานสามารถสอบถามยอดสินเชื่อคงเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิทแคช โทร 02-114-6686 จันทร์ศุกร์ เวลา 08.00.–20.00. และเสาร์ เวลา 08.00.–18.00. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4.คำถามอื่นๆ

พนักงานสามารถติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิทแคช เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน

ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต บริษัทต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่

 • บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ โดยแรบบิทแคชจะเป็นติดตามการชำระสินเชื่อกับทางผู้ที่เป็นทายาทตามกฎหมายเท่านั้น

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อแรบบิทแคชได้ทางเว็บไซต์ของเรา www.rabbitcash.co.th ในกรณีที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคช โทร 02-114-6686 จันทร์ศุกร์ เวลา 08.00.–20.00. และเสาร์ เวลา 08.00.–18.00. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อทางอีเมล: [email protected]